Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

www.mercatcentralvila-real.com és una web titularitat de Fundació Caixa Vila-real (FCV), la raó social de la qual és Plaça de la Vila, 2, Vila-real (Castelló) 12540

CONDICIONS

COMPLIMENT NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES: FCV assumeix el compromís del compliment de la normativa i mesures de protecció de la privadesa quant a la protecció de dades de tots els usuaris de la seua pàgina web.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de LOPD i, a nivell Europeu, el Reglament General de Protecció de Dades, aprovat pel Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

CESSIÓ DE DADES: les dades dels usuaris de la web seran cedides als comerços del Mercat Central amb la finalitat que es procedisca a gestionar les comandes dels clients, rebre informació relacionada amb els productes i comandes.

XARXES SOCIALS: en el cas que s’incorporessin a la web enllaços a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin) es recomana la lectura de les seues polítiques de privadesa ja que passen a ser responsables exclusius de la matèria de protecció de dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: per a l’enviament i registre de dades de caràcter personal els usuaris seran convenientment informats perquè presten el seu consentiment a través de casella de verificació d’haver llegit la política de privadesa. Els formularis a través dels quals s’obtenen les dades de caràcter personal són:

–              Formulari de contacte

Link: https://mercatcentralvila-real.com/contacto/

Finalitat: per a consultes, suggeriments, sol·licitud d’informació… En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic facilitat per l’usuari per respondre a les mateixes.

–              Formulari de comanda

Link: especial per a cadascun dels comerços.

Finalitat: concretar les condicions de la comanda.

En el cas que s’incorporen altres formularis tindran caràcter temporal, recaptaran les dades absolutament imprescindibles i s’ajustaran a la present política de privadesa.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT I PORTABILITAT DE LES DADES:

L’usuari podrà dirigir les seues comunicacions i exercitar els seus drets seguint les formalitats imposades per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El procediment per a l’exercici dels drets serà el següent: es remetrà sol·licitud escrita i signada en la qual figuraran les següents dades: nom i cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del D.N.I. o equivalent, i la petició en què es concreti la sol·licitud. L’escrit haurà de remetre’s a Plaça de la Vila, 2, Vila-real (Castelló) 12540.

Per a qualsevol informació o aclariment pot contactar a través del formulari habilitat a aquest efecte a la web.

VERACITAT DE LES DADES FACILITADES: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seua situació real, que està posada al dia i és exacta. A més, l’usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seues dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a FCV com a titular de la web www.mercatcentralvila-real.com, o a tercers amb motiu de la utilització d’aquestes dades.

SERVEIS DE TERCERS A la WEB:

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seues funcions, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present política de privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. Es recomana la lectura de les respectives polítiques de privadesa.

●             Hosting: Rawgit. Enllaç a política de privadesa: help.github.com/articles/github-privacy-statement/

●             Plataforma web: WordPress. Enllaç a política de privadesa: automattic.com/privacy/

POSSIBLES MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA:

FCV podrà modificar la present política de privadesa perquè es trobe en tot moment adaptada a la legislació vigent.

Contacto
Mercat Central de Vila-real

Direcció: Carrer de Colom, s/n
12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 216
Política de privadesa